REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ WWW.HEATPOL.COM.PL
obowiązujący od dnia 01.04.2021 roku

Pobierz regulamin jako plik pdf  oraz formularz odstąpienia od umowy – pobierz

§ 1. Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania ze Strony internetowej heatpol.com.pl, w tym określa warunki oraz zasady sprzedaży Towarów prowadzonej za pośrednictwem Sklepu internetowego www.sklep.heatpol.com.pl oraz określa warunki korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez Stronę internetową.
 2. Właścicielem Strony internetowej jest: Heatpol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Mnikowie, adres: Mników 322, 32-084 Morawica, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000680908, REGON 367417320, NIP 9442255397. Nasz sklep oferuje grzałki elektryczne. Jesteśmy firmą produkującą elementy grzejne od 1989 roku.
 3. Adres do korespondencji, wysyłek reklamacji, zwrotów i wymian Towaru: Heatpol, Mników 322, 32-084 Morawica k/Krakowa
 4. Nasi pracownicy są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8-16,
  telefonicznie pod numerem tel. 012-423-60-65, a także pod następującym adresem e-mail: sekretariat@heatpol.com.pl.
 5. Korzystanie ze Strony internetowej odbywa się w oparciu o niniejszy Regulamin i możliwe jest po wpisaniu do przeglądarki internetowej adresu elektronicznego heatpol.com.pl.
 6. Informacje zawarte na Stronie internetowej nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do składania Sprzedawcy ofert zawarcia umowy sprzedaży Towaru.
 7. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają bezwzględnie obowiązujących praw Konsumenta, a także praw Przedsiębiorcy-Konsumenta. Wszelkie wątpliwości tłumaczy się na korzyść Konsumenta i Przedsiębiorcy-Konsumenta, a w przypadku sprzeczności postanowień niniejszego Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami, zastosowanie mają przedmiotowe przepisy, z tym że pozostałe postanowienia Regulaminu są nadal ważne i pozostają w mocy.

§ 2. Słowniczek

 1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:
 2. Regulamin – niniejszy Regulamin,
 3. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa polskiego,
 4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 5. Konto Użytkownika – Usługa elektroniczna umożliwiająca m.in. zakup Towarów, śledzenie historii zamówień, wskazanie danych rozliczeniowych oraz danych do wysyłki,
 6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą,
 7. Przedsiębiorca-Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 8. Sprzedawca – Heatpol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Mnikowie, adres: Mników 322, 32- 084 Morawica, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000680908, REGON 367417320, NIP 9442255397,
 9. Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem sklep.heatpol.com.pl, za pośrednictwem którego Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów,
 10. Strona internetowa – strona internetowa dostępna pod adresem heatpol.com.pl, za pośrednictwem której Sprzedawca prowadzi Sklep internetowy oraz świadczy Usługi elektroniczne,
 11. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym w celu jego sprzedaży,
 12. Usługi elektroniczne – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin,
 13. Użytkownik – każda osoba korzystająca ze Strony internetowej.
 14. Definicje określone w ust. 1 mają odpowiednie zastosowanie do Polityki prywatności opublikowanej na Stronie internetowej.

§ 3. Warunki techniczne korzystania ze Strony internetowej

 1. Ze Strony internetowej może korzystać każdy Użytkownik posiadający komputer, smartfon albo inne urządzenie multimedialne tego typu, wyposażone w system operacyjny (Linux, Mac OS, Windows lub podobny) i połączenie z publiczną siecią Internet oraz posiadające przeglądarkę internetową o minimalnych wymaganiach takich jak FireFox 34, Opera 24, Google Chrome 39 lub Safari 5, z włączoną obsługą języka Javascript i opcją akceptowania plików cookies.
 2. Strona internetowa wykorzystuje narzędzie remarketingu oraz listy podobnych odbiorców, które udostępnia firma Google oraz wykorzystuje pliki cookies. Szczegółowe informacje dot. wykorzystywania plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
 3. W celu złożenia zamówienia na Towar oraz zawarcia umowy sprzedaży, Użytkownik musi posiadać aktywne konto poczty elektronicznej oraz dokonać rejestracji Konta Użytkownika.
 4. Użytkownik posiadający Konto Użytkownika, zobowiązany jest do utrzymywania w tajemnicy danych pozwalających na logowanie oraz odpowiada za wszelkie działania wykonywane w Sklepie internetowym po zalogowaniu. Użytkownik zobowiązuje się do:
  1. niezwłocznego powiadomienia Sprzedawcy w przypadku uzyskania informacji o nieuprawnionym użyciu loginu, hasła dostępowego lub Konta Użytkownika przez osoby trzecie lub zaistnieniu innego podobnego zagrożenia bezpieczeństwa, a także do:
  2. wylogowania się z Konta Użytkownika po każdorazowym zakończeniu korzystania ze Sklepu internetowego; Użytkownik ponosi odpowiedzialność za kontrolę nad sposobem przechowywania oraz używania loginu i hasła, a także za kontrolę dostępu oraz użytkowanie założonego Konta Użytkownika.
 5. W celu zakończenia korzystania ze Sklepu internetowego za pośrednictwem Konta Użytkownika, Użytkownik może w każdej chwili na swoim Koncie Użytkownika wybrać opcję „Wyloguj”.
 6. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie ze Strony internetowej poprzez opuszczenie Strony internetowej.

§ 4. Zamawianie Towaru, potwierdzenie zamówienia, sposoby i terminy płatności

 1. Zamówienia w Sklepie internetowym można składać co do zasady 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Sprzedawca realizuje zamówienia bez względu na ich wartość – nie ma minimalnej kwoty zamówienia.
 2. Ceny podane w Sklepie internetowym są podane w złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny nie zawierają kosztów dostawy, o których Użytkownik jest informowany przy składaniu zamówienia (podczas wyboru sposobu dostawy).
 3. Sprzedawca wystawia faktury VAT na zakupione Towary. Użytkownik może zaznaczyć informację o chęci otrzymania faktury VAT podczas dokonywania zamówienia lub po zalogowaniu do Konta Użytkownika.
 4. Użytkownik przed złożeniem zamówienia kompletuje je, wybierając zamawiane Towary poprzez użycie przycisku „Dodaj do koszyka” oraz poprzez wskazanie specyfikacji zamawianego Towaru. Dokonując wyboru poszczególnych Towarów, Użytkownik może zostać poproszony o dokonanie wyboru dodatkowych cech produktów, w oparciu o komunikaty wyświetlane podczas składania zamówienia. Wybrane przez Użytkownika Towary znajdują się w zakładce „Koszyk”. Po kompletacji zamówienia, Użytkownik klika w przycisk „Przejdź do kasy”, a następnie wskazuje sposób dostawy i formę płatności oraz podaje informację, czy chce aby Sprzedawca wystawił na jego rzecz fakturę VAT. Następnie, w celu złożenia zamówienia, Użytkownik naciska przycisk „Kupuję i płacę”.
 5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oferty na zakup Towaru w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 6. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Konsumenta adres e-mail, informację o potwierdzeniu realizacji zamówienia, numerze zamówienia oraz informację zawierającą potwierdzenie warunków umowy, w tym aktualną wersję Regulaminu. Potwierdzenie (bądź przesłany Regulamin) zawiera informacje o:
 7. głównych cechach Towaru oraz sposobie porozumiewania się Sprzedawcy z Konsumentem;
 8. danych identyfikujących Sprzedawcę, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;
 9. adresie Sprzedawcy, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi Konsument może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedawcą;
 10. adresie, pod którym Konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt c) powyżej;
 11. zestawieniu Towarów zamówionych przez Użytkownika wraz ze wskazaniem ich cen, terminu realizacji zamówienia (w dniach roboczych) oraz podsumowaniem wartości zamówionych Towarów,
 12. łącznej cenie lub wynagrodzeniu za dostarczenie Towaru wraz z podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia;
 13. łącznej kwocie do zapłaty, sposobie i terminie zapłaty;
 14. sposobie i terminie dostarczenia Towaru przez Sprzedawcę oraz stosowanej przez Sprzedawcę procedurze rozpatrywania reklamacji;
 15. sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także wzorze oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
 16. kosztach zwrotu Towaru w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość – kosztach zwrotu Towaru, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;
 17. obowiązku Sprzedawcy dostarczenia Towaru bez wad;
 18. istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;
 19. możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur;
 20. dodatkowych usługach oferowanych przez Sprzedawcę w związku ze złożonym zamówieniem oraz ich szacowanych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia.
 21. Po złożeniu zamówienia, Przedsiębiorca otrzymuje od Sprzedawcy, na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia, potwierdzenie otrzymania zamówienia. Potwierdzenie zawierać będzie następujące informacje:
 22. numer zamówienia,
 23. dane podmiotu składającego zamówienie,
 24. dane do dostawy,
 25. dane do faktury oraz informację o wybranym dokumencie sprzedaży (paragon, faktura),
 26. zestawienie Towarów zamówionych przez Użytkownika wraz ze wskazaniem ich cen, terminu realizacji zamówienia (w dniach roboczych) oraz podsumowaniem wartości zamówionych Towarów,
 27. informację o łącznej cenie lub wynagrodzeniu za dostarczenie Towaru wraz z podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia,
 28. informację o wybranym sposobie płatności,
 29. informację o wybranym sposobie dostawy oraz wartości usługi dostawy,
 30. informację o łącznej kwocie do zapłaty,
 31. dodatkowych usługach oferowanych przez Sprzedawcę w związku ze złożonym zmówieniem oraz szacowanych kosztach tych usług.

Sprzedawca dodatkowo przesyła Przedsiębiorcy-Konsumentowi informacje, o których mowa w ust. 6 lit. i) oraz w ust. 6 lit. j).

 1. Zamówienia realizowane będą w ciągu kilku dni roboczych, w przypadku dostępności Towaru. Informacja o dostępności danego produktu na stanie lub konieczności oczekiwania na Towar (wraz z szacunkowym okresem oczekiwania) jest wskazana w opisie danego Towaru. W przypadku braku dostępności Towaru „od ręki”, Użytkownik zostanie poinformowany o możliwym terminie realizacji. Orientacyjny czas realizacji zamówienia jest podany przy każdym produkcie. Standardowo jest to 1 do 4 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do podania (podczas składania zamówienia lub po zalogowaniu do Konta Użytkownika) numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail, dzięki którym pracownik Sklepu internetowego będzie miał możliwość ustalenia szczegółów zamówienia (jeżeli będzie taka konieczność). Preferowany jest numer komórkowy dla szybszej realizacji zamówienia w przypadku nieścisłości.
 3. Umowę uznaje się za zawartą po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia zamówienia w terminie 3 dni roboczych od dnia jego złożenia, prosimy o kontakt ze Sprzedawcą.
 4. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za zamówiony Towar:
 5. przedpłata na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany na Stronie internetowej (płatność elektroniczna) – Użytkownik obowiązany jest do dokonania płatności w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży,
 6. płatność gotówką przy odbiorze Towaru w siedzibie Sprzedawcy – w chwili odbioru zamówienia,
 7. płatność przy odbiorze przesyłki (płatność za pobraniem) – w momencie odbioru zamówienia,
 8. Użytkownik powinien dokonać płatności w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku braku zapłaty w powyższym terminie, Sprzedawca wyznaczy Użytkownikowi dodatkowy termin na dokonanie płatności, o czym informuje Użytkownika przesyłając informację na adres e-mail podany podczas składania zamówienia. Informacja o wyznaczeniu dodatkowego terminu, zawiera również powiadomienie, iż po jego bezskutecznym upływie Sprzedawca odstąpi od umowy. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Sprzedawca odstąpi od umowy sprzedaży Towaru przesyłając oświadczenie na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas składania zamówienia.

§ 5. Realizacja zamówienia, wysyłka/odbiór towaru.

 1. Zamawiane towary mogą być odbierane osobiście w Dni robocze, w godzinach 8-15, w siedzibie Sprzedawcy (Heatpol, Mników 322, 32-084 Morawica) lub mogą być dostarczane na wskazany adres, za pośrednictwem firmy kurierskiej, w zależności od wybranej opcji przez Użytkownika podczas składania zamówienia.
 2. Adresem dostawy jest adres wskazany przez Użytkownika po zalogowaniu do Konta Użytkownika. Jeżeli Użytkownik chce zmienić adres wysyłki, należy wpisać nowy adres w uwagach do zamówienia podczas jego składania. Jeżeli Użytkownik nie posiada Konta Użytkownika, adresem dostawy jest adres wskazany przez Użytkownika podczas składania zamówienia. Przy czym jeśli w takim przypadku adres dostawy jest inny niż adres rozliczeniowy, należy wpisać adres dostawy w uwagach do zamówienia podczas jego składania.
 3. Realizacja zamówienia oznacza przygotowanie Towarów będących przedmiotem zamówienia do wysyłki oraz nie obejmuje ich dostarczenia. Jej termin liczony jest w Dniach roboczych.
 4. Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi po potwierdzeniu przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia w sposób wskazany w § 4 ust. 6 i ust. 7 oraz:
 5. w przypadku wyboru formy płatności, o której mowa w § 4 ust. 13 lit. a), po zaksięgowaniu zapłaty za zamówiony Towar (oraz ewentualnych kosztów dostarczenia Towaru) na rachunku bankowym Sprzedawcy;
 6. w przypadku wyboru formy płatności, o której mowa w § 4 ust. 13 lit. b) i lit. c), po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.
 7. W przypadku Towarów, dla których przewidziano różny termin realizacji zamówienia, dostarczenie następuje łącznie i realizowane jest z upływem terminu realizacji przewidzianego dla tego z zamówionych Towarów, dla którego termin ten jest najdłuższy.
 8. Orientacyjny termin dostarczenia Towaru wynosi od 1 do 5 Dni roboczych, liczonych od momentu zakończenia realizacji zamówienia, tj. od momentu zakończenia przygotowania Towarów będących przedmiotem zamówienia do wysyłki. Przesyłki wysłane firmą kurierską docierają do adresata najczęściej na drugi dzień po dniu wysyłki zamówienia.
 9. Sprzedawca poinformuje Użytkownika drogą e-mailową o przekazaniu Towaru do dostarczenia. Powyższa informacja zawierać będzie numer listu przewozowego i (jeśli zostanie udostępnione przez przewoźnika) odesłanie w formie linku do strony internetowej przewoźnika, oferującej możliwość śledzenia przesyłki.
 10. Adres dostawy powinien być zlokalizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa zamówienia poza granice Rzeczypospolitej Polskiej jest możliwa wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu miejsca i kosztu dostawy ze Sprzedawcą w drodze telefonicznej lub e-mailowej.
 11. Użytkownik ma obowiązek zbadania przesyłki w chwili doręczenia w sposób przyjęty dla przesyłek danego rodzaju. W przypadku stwierdzenia szkód jawnych, tj. dających się zauważyć przy odbiorze przesyłki, Użytkownik ma obowiązek zażądania od przewoźnika spisania protokołu szkody, a w przypadku odmowy, spisania protokołu samodzielnie oraz przesłania go Sprzedawcy (za pośrednictwem wiadomości e-mail). W przypadku stwierdzenia w terminie 7 dni od dnia odbioru przesyłki szkód niejawnych, tj. takich, których nie dało się zauważyć w momencie jej odbioru, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Sprzedawcy o powyższym fakcie (w formie wiadomości e-mail).
 12. Użytkownik otrzymuje od Sprzedawcy fakturę VAT potwierdzającą dokonaną transakcję na adres e-mail wskazany w zamówieniu. Na życzenie Użytkownika faktura VAT jest dołączana do przesyłki z Towarem.
 • 6. Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji
 1. Towar dostarczony przez Sprzedawcę powinien być bez wad, a gdyby takie wystąpiły, Użytkownik może skorzystać z procedury reklamacji, opisanej w § 7. Jeżeli Towar ma wadę, Użytkownik może:
 2. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo (w przypadkach określonych w Regulaminie i w przepisach prawa) odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie powyższe nie ma zastosowania jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Jeżeli Użytkownikiem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia. Dwóch powyższych zdań nie stosuje się do Przedsiębiorcy-Konsumenta;
 3. żądać wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar na wolny od wad lub usunąć wady w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.
 4. Uprawnienia, o których mowa w § 6 ust. 1 lit. a) – b) przysługują, jeżeli wada fizyczna Towaru została stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru.
 5. Roszczenie o usunięcie wady fizycznej lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia wydania Towaru. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem (co nie dotyczy Przedsiębiorcy-Konsumenta), bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w § 6 ust. 2.
 6. W przypadku wady prawnej, stosuje się postanowienie § 6 ust. 1 i ust. 2, z tym, że bieg terminu, o którym mowa w § 6 ust. 2, rozpoczyna się od dnia, w którym Użytkownik dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Użytkownik dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
 7. Użytkownik wykonując uprawnienia, o których mowa w § 6 ust. 1 lit. a ) – b), zobowiązany jest dostarczyć Towar do Sprzedawcy. Jeżeli Użytkownikiem jest Konsument, co nie dotyczy Przedsiębiorcy-Konsumenta, koszty dostarczenia Towaru pokrywa Sprzedawca (w pozostałych przypadkach koszty dostarczenia Towaru pokrywa Użytkownik nie będący Konsumentem). W przypadku uznania reklamacji, Sprzedawca odsyła Towar na własny koszt.
 8. Sprzedawca oferuje Towary fabrycznie nowe, posiadające gwarancję producenta obowiązującą na terenie Polski. Sprzedawane Towary objęte są 12 miesięczną gwarancją. Informacje o udzielanej przez producenta gwarancji znajdują się w opisie produktu lub w dokumencie załączonym do opakowania produktu.
 9. Rękojmi i gwarancji nie podlegają uszkodzenia powstałe z winy Użytkownika w wyniku niezgodnej z instrukcją obsługi i konserwacji oraz usterki wynikłe wskutek złego przechowywania, uszkodzeń mechanicznych i wypadków losowych.
 10. Prezentowane w Sklepie internetowym kolory Towarów oraz próbniki kolorów mogą różnić się od rzeczywistego koloru m.in. z przyczyn technicznych, takich jak w szczególności ustawienia komputera, karty graficznej, ustawienia monitora, które są ilustracjami poglądowymi. Różnica w kolorystyce (w szczególności odcieniu i nasyceniu barw) prezentowanego Towaru nie może stanowić podstawy roszczenia kierowanego wobec Sprzedawcy w oparciu o zarzut niezgodności Towaru z umową.

§ 7. Procedura reklamacyjna

 1. Reklamacje, uwagi, zastrzeżenia oraz pytania związane z działaniem oraz funkcjonowaniem Sklepu internetowego, jak również reklamacje dotyczące Towaru, należy kierować na jeden ze wskazanych sposobów: w formie pisemnej na adres Sprzedawcy, na numer telefonu podany na Stronie internetowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: sekretariat@heatpol.com.pl.
 2. W przypadku reklamacji Towaru, prosimy o dostarczenie lub odesłanie wadliwego Towaru na adres: Heatpol, Mników 322, 32-084 Morawica k/Krakowa, z dopiskiem „reklamacja”.
 3. Reklamacja powinna wskazywać opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji oraz dane Użytkownika (w tym imię i nazwisko lub nazwę, adres pocztowy, adres e-mail). Reklamacje nie zawierające danych umożliwiających identyfikację Użytkownika nie będą uwzględniane przez Sprzedawcę. Reklamacja dotycząca Towaru powinna zawierać również zgłoszenie przez Użytkownika jednego z żądań, o których mowa w § 6 ust. 1 lit. a) – b). Sprzedawca prosi o dołączenie do przesyłki zgłoszenia reklamacyjnego wraz z kopią paragonu/faktury.
 4. Sprzedawca jest uprawniony do kontaktu z Użytkownikiem, który nadesłał uwagi lub reklamacje oraz z Użytkownikiem, którego takie uwagi lub reklamacje dotyczą, w zakresie koniecznym do ustalenia zasadności uwag lub reklamacji oraz wszczęcia ewentualnego postępowania wyjaśniającego.
 5. Reklamacje wysyłane są lub dostarczane osobiście do siedziby Sprzedawcy.
 6. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę. O rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca zawiadomi Użytkownika składającego reklamację na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
 7. W przypadku zgłoszenia reklamacji Towaru przez Konsumenta, który zażądał wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że Sprzedawca uznał zgłoszone przez Użytkownika żądanie za uzasadnione. Niniejszego postanowienia nie stosuje się do Przedsiębiorcy-Konsumenta.
 8. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysyłanych na koszt Sprzedawcy, chyba, że zostało to wcześniej ustalone drogą e-mailową lub telefoniczną z pracownikiem Sprzedawcy.

§ 8. Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, a także Przedsiębiorca-Konsument, ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży Towaru bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.
 2. Konsument, a także Przedsiębiorca-Konsument, składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy, wysyłając je na adres e-mail: sekretariat@heatpol.com.pl lub w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. W przypadku złożenia oświadczenia w formie e-mailowej, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie przedmiotowego oświadczenia na adres e-mail, z którego oświadczenie zostało przesłane.
 3. W przypadku skutecznego skorzystania przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego Towaru będącego wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 5. Sprzedawca, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta wszystkich płatności otrzymanych przez Sprzedawcę w związku z zamówieniem Towaru (w tym tytułem ceny oraz tytułem kosztów dostawy Towaru do Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta, przy czym jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument zamawiając Towar wybrał inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę sposób dostawy, Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi wyłącznie równowartość kosztów dostawy najtańszego zaproponowanego przez Sprzedawcę sposobu). Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwrotu Towaru lub otrzymania dowodu odesłania Towaru (w zależności, które z powyższych zdarzeń nastąpi jako pierwsze). Zwrot dokonany będzie przy użyciu takiej samej formy płatności, jakiej użył Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument, chyba że wyrazi on zgodę na inny sposób zwrotu.
 6. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument wykonujący prawo odstąpienia, zwraca Sprzedawcy Towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wykonania prawa odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczające jest odesłanie Towaru na następujący adres: Heatpol, Mników 322, 32-084 Morawica k/Krakowa, z dopiskiem „odstąpienie”, przed upływem terminu.
 7. Koszty zwrotu Towaru, jakie należy uiścić podmiotowi dostarczającemu Towar w celu odesłania Towaru do Sprzedawcy, ponosi Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument wykonujący prawo odstąpienia od umowy. Szacowany koszt zwrotu towaru może odpowiadać wartości usługi dostawy towaru, której cenę Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument zobowiązany był uiścić na rzecz Sprzedawcy, jednak może ją przewyższać ze względu na różnicę cenową w ofertach przewoźników. Zwrot dokonany za pomocą przesyłki za pobraniem nie będzie odebrany przez Sprzedawcę (w takim wypadku Towar będzie uznany za niezwrócony).
 • 9. Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców
 1. Postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się do Konsumentów. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się do Przedsiębiorców-Konsumentów, chyba że wyraźnie wskazano inaczej.
 2. Przedsiębiorca (z wyłączeniem Przedsiębiorcy-Konsumenta) nie jest uprawniony do skorzystania z prawa odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży Towaru, o którym mowa w § 8 Regulaminu.
 3. W przypadku Przedsiębiorców, Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego sposobu płatności.
 4. W przypadku Przedsiębiorców, Sprzedawca ma prawo wydłużyć termin realizacji zamówienia każdego z zamówionych Towarów z ważnych przyczyn, na czas niezbędny do usunięcia przeszkody w realizacji zamówienia. W takim przypadku Przedsiębiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży, chyba że korzysta z niego Przedsiębiorca-Konsument.
 5. Przedsiębiorca (z wyłączeniem Przedsiębiorcy-Konsumenta) obowiązany jest zbadać przesyłkę dostarczoną przez przewoźnika w chwili jej doręczenia. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie w przedmiocie zamówienia, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, pod rygorem utraty powoływania się wobec Sprzedawcy w toku postępowania reklamacyjnego na wadę przedmiotu umowy, którą Przedsiębiorca (z wyłączeniem Przedsiębiorcy-Konsumenta) mógł zauważyć w normalnym toku czynności przy dokonywaniu dostawy przesyłek tego rodzaju.
 6. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Przedsiębiorcy (z wyłączeniem Przedsiębiorcy-Konsumenta), bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny Towaru oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży.
 7. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Przedsiębiorcą (z wyłączeniem Przedsiębiorcy-Konsumenta) w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyny. W takim wypadku Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Przedsiębiorcy (z wyłączeniem Przedsiębiorcy-Konsumenta) za niewykonanie zobowiązania, za wyjątkiem okoliczności, o których mowa w art. 473 § 2 Kodeksu cywilnego.
 8. Sprzedawca nie ponosi wobec Przedsiębiorcy (z wyłączeniem Przedsiębiorcy-Konsumenta) odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
 9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą (z wyłączeniem Przedsiębiorcy-Konsumenta) zostają poddane rozstrzygnięciu sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności względem Przedsiębiorcy (z wyłączeniem Przedsiębiorcy-Konsumenta) za ewentualne utrudnienia lub niemożność korzystania ze Sklepu internetowego.
 11. Przedsiębiorca wyraża zgodę na wystawienie przez Sprzedawcę i przesłanie faktury VAT w formie elektronicznej (plik pdf) na adres e-mail wskazany w zamówieniu.
 12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji, czy umowa zawarta z osobą, która chce skorzystać ze statusu Przedsiębiorcy-Konsumenta nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, w szczególności poprzez weryfikację przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku gdy okaże się, że umowa posiada dla osoby, o której mowa w zdaniu poprzednim, charakter zawodowy, Sprzedawca może odmówić nadania tej osobie statusu Przedsiębiorcy-Konsumenta.
 • 10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Każdy Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest m.in.:
  1. skorzystanie przez Konsumenta z mediacji; listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez prezesów właściwych sądów okręgowych w Polsce;
  2. skorzystanie z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumenta.
 2. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów Konsument może znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).
 3. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Towaru, Sprzedawca wyraża wolę skorzystania z pozasądowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich. Podmiotem właściwym do rozwiązywania ww. sporów dla Sprzedawcy jest Inspekcja Handlowa – Małopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Krakowie, adres strony internetowej Podmiotu: www.krakow.wiih.gov.pl.
 4. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich w Polsce, prowadzony przez Prezesa UOKiK, znajdujące się pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.
 5. W celu rozwiązania sporu ze Sprzedawcą, Konsument może także skorzystać z platformy ODR (ODR ― Online Dispute Resolution), służącej do przesyłania skarg do organu rozstrzygającego spory konsumenckie dot. zakupów dokonanych przez internet, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 6. Postanowienia niniejszego paragrafu nie dotyczą Przedsiębiorcy-Konsumenta.
 • 11. Prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Użytkowników
 1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby Strona internetowa funkcjonowała w sposób ciągły. Sprzedawca zastrzega jednak, że w funkcjonowaniu Strony internetowej mogą wystąpić przerwy techniczne. Sprzedawca nie ma obowiązku informowania o planowanych przerwach w funkcjonowaniu Strony internetowej.
 2. Sprzedawca może w każdym czasie zawiesić funkcjonowanie lub zablokować dostęp do Strony internetowej lub jej niektórych funkcji, w szczególności ze względu na czynności konserwacyjne, wymianę sprzętu, modyfikacje Strony internetowej oraz z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.
 3. W przypadku natknięcia się przez Użytkowników na treści niedokładne, błędne, obraźliwe, sprzeczne z prawem lub w inny sposób niepożądane, Sprzedawca prosi o przesyłanie zawiadomienia na adres e-mail: sekretariat@heatpol.com.pl.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym, pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej przepisami prawa. W szczególności zabrania się Użytkownikowi:
  1. wykorzystywania Strony internetowej w celu tworzenia, przechowywania lub przekazywania materiałów nakłaniających do agresji, niszczenia mienia oraz czynów zabronionych prawem lub mogących spowodować odpowiedzialność karną lub cywilną;
  2. wykorzystywania Strony internetowej w celu skrzywdzenia osób niepełnoletnich lub dążenia do ich skrzywdzenia;
  3. wykorzystywania Strony internetowej w celu tworzenia, przechowywania lub przekazywania materiałów, których celem byłoby szykanowanie innych Użytkowników;
  4. wykorzystywania Strony internetowej w celu zamieszczania fałszywych, mylących lub kłamliwych ofert sprzedaży lub kupna produktów, przedmiotów lub usług, zachęcania innych do przesyłania „łańcuszków” oraz zachęcania ich do wstąpienia do grup opartych na zasadzie piramidy finansowej itp.;
  5. wykorzystywania Strony internetowej, bez pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Sprzedawcy, w celu tworzenia, przechowywania lub przekazywania materiałów reklamowych, w tym w szczególności bezpośredniej i pośredniej reklamy produktów i usług oraz do ukrytych celów komercyjnych;
  6. wykorzystywania Strony internetowej w celu uzyskania bezprawnego dostępu do danych innych Użytkowników oraz próby przełamania zabezpieczeń chroniących dane, oprogramowanie, sprzęt komputerowy lub system komunikacji elektronicznej osób trzecich, a także sieć telekomunikacyjną;
  7. wykorzystywania Strony internetowej w celu zbierania danych osobowych o osobach trzecich bez ich wiedzy i zgody, w tym także podejmowania działań polegających na zbieraniu danych z ekranu komputera (ang. screen scraping) i zbieraniu informacji ze zbiorów danych (ang. database scraping) lub innych działań, których celem jest uzyskanie spisu Użytkowników lub innych danych;
  8. wykorzystywania Strony internetowej do jakichkolwiek działań, które spowodowałyby utratę lub ograniczenie możliwości korzystania ze Strony internetowej lub Internetu jako takiego dla innych Użytkowników, w tym także wszelkie praktyki związane z działaniami hakerskimi;
  9. wykorzystywania informacji i materiałów zamieszczonych na Stronie internetowej w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający interesy osób trzecich lub interesy Sprzedawcy;
  10. korzystania ze Strony internetowej w sposób powodujący przeciążanie łącza;
  11. korzystania ze Strony internetowej w sposób powodujący naruszenie interesów Sprzedawcy;
  12. wykorzystywania programów automatycznie pobierających zawartość ze Strony internetowej bez zgody Sprzedawcy wyrażonej w formie pisemnej lub dokumentowej (mailowej) pod rygorem nieważności;
  13. umieszczania w innych serwisach internetowych oraz wykorzystywania w jakiejkolwiek formie informacji oraz materiałów umieszczonych na Stronie internetowej, bez zgody Sprzedawcy wyrażonej w formie pisemnej lub dokumentowej (mailowej) pod rygorem nieważności.
 5. W przypadku naruszania zasad korzystania ze Strony internetowej określonych w Regulaminie, w tym przełamywania przez Użytkownika zabezpieczeń Strony internetowej, zamieszczania treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym lub deprecjonującym działalność innych podmiotów, po otrzymaniu przez Sprzedawcę wiarygodnej informacji o niezgodnym z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa korzystaniu ze Strony internetowej lub bezprawnym charakterze treści dostarczanej przez Użytkownika, Sprzedawca niezwłocznie uniemożliwi dostęp do takich danych oraz zablokuje dostęp do Strony internetowej oraz świadczonych za jego pośrednictwem Usług elektronicznych (w tym Usługi elektronicznej Konto Użytkownika) takiemu Użytkownikowi, a także usunie te treści. O zablokowaniu dostępu do Konta Użytkownika, Sprzedawca poinformuje Użytkownika przesyłając informację na adres e-mail podany podczas rejestracji.
 6. Korzystanie ze Strony internetowej wiąże się z korzystaniem z publicznie dostępnej sieci Internet, co może skutkować zagrożeniem pozyskiwania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione. Wobec powyższego, aby minimalizować zagrożenia związane z korzystaniem z publicznej sieci Internet, Użytkownicy powinni stosować zabezpieczające przed zagrożeniami środki techniczne, w szczególności korzystać z oprogramowania antywirusowego.
 • 12. Usługi elektroniczne
 1. Sprzedawca świadczy, na zasadach i warunkach opisanych w Regulaminie, nieodpłatną Usługę elektroniczną Konto Użytkownika. Usługi elektroniczne świadczone są co do zasady 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.
 2. Usługa elektroniczna Konto Użytkownika umożliwia używanie dedykowanego panelu udostępnionego przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym, za pośrednictwem którego Użytkownik może śledzić stan realizacji złożonych zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych, a także wskazywać i zmieniać swoje dane rozliczeniowe oraz dane do dostawy. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik dokonuje nieodpłatnej rejestracji.
 3. Rejestracja odbywa się poprzez:
  1. zaznaczenie oświadczenia o chęci rejestracji Konta Użytkownika podczas dokonywania zamówienia Towarów oraz:
  2. zapoznanie się, akceptację treści oraz zaznaczenie oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką prywatności.
 4. Po zaznaczeniu oświadczenia o chęci założenia Konta Użytkownika oraz po sfinalizowaniu złożonego zamówienia, na podany podczas rejestracji adres e-mail zostanie przesłana informacja o potwierdzeniu rejestracji. Z chwilą otrzymania potwierdzenia zostaje zawarta (na czas nieokreślony) umowa na świadczenie Usługi elektronicznej Konto Użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmian danych wskazanych podczas rejestracji poprzez ich edycję po zalogowaniu do Konta Użytkownika. Użytkownik może w każdym czasie zakończyć korzystanie z Usługi elektronicznej Konto Użytkownika, poprzez wylogowanie się lub zamknięcie Strony internetowej w swojej przeglądarce. Usunięcie Konta Użytkownika może zostać dokonane poprzez wysłanie żądania usunięcia Konta Użytkownika na adres elektroniczny Sprzedawcy sekretariat@heatpol.com.pl lub poprzez wysłanie pisemnego żądania na adres Sprzedawcy. Usunięcie Konta Użytkownika następuje w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia żądania i powoduje nieodwracalne usunięcie wszystkich zgromadzonych przez Użytkownika na przedmiotowym koncie danych. Sprzedawca z ważnych przyczyn może wypowiedzieć umowę na świadczenie Usługi elektronicznej Konto Użytkownika, przy zachowaniu 14 dniowego okresu wypowiedzenia, wysyłając w tym celu oświadczenie na podany przez Użytkownika podczas rejestracji adres e-mail.
 5. Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług elektronicznych, w tym usunąć Konto Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym, w następujących przypadkach:
  1. naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu,
  2. powzięcia przez Sprzedawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Konta Użytkownika jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedawcy,
  3. umieszczania przez Użytkownika treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,
  4. wykorzystywania Usługi elektronicznej niezgodnie z jej przeznaczeniem,
  5. usunięcia przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej, który był użyty do założenia Konta Użytkownika oraz braku podania nowego aktywnego adresu poczty elektronicznej należącego do Użytkownika,
  6. otrzymywania przez Sprzedawcę powtarzających się komunikatów o przepełnieniu skrzynki poczty elektronicznej Użytkownika, uniemożliwiającym dalsze świadczenie Usług elektronicznych.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika, w tym usunięcia jego Konta Użytkownika, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu Konta Użytkownika w wyniku naruszenia Regulaminu.
 • 13. Prawa własności intelektualnej
 1. Prawa autorskie i pokrewne do utworów publikowanych na Stronie internetowej oraz prawa własności przemysłowej przysługują Sprzedawcy lub innym uprawnionym do nich podmiotom i są chronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Żadne z postanowień Regulaminu nie może być interpretowane jako przyznanie, na zasadzie domniemania, przyzwolenia lub na innej zasadzie, jakiejkolwiek licencji ani prawa do korzystania z jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej Sprzedawcy lub podmiotów trzecich.
 3. Użytkownik ma prawo do pobierania, drukowania całej strony lub fragmentów strony internetowej pod warunkiem wykorzystywania ich tylko dla celów własnych (dozwolony użytek osobisty), o ile nie będzie to naruszać praw autorskich i pokrewnych oraz praw własności przemysłowej Sprzedawcy lub innych uprawnionych podmiotów.
 4. Żadna część Strony internetowej, w tym zawarte w nim informacje lub materiały, nie mogą być w całości lub części kopiowane w celach komercyjnych (w tym do celów związanych z działalnością prowadzoną przez Użytkownika), transmitowane elektronicznie lub w inny sposób modyfikowane, linkowane, zwielokrotniane na jakichkolwiek polach eksploatacji lub w inny sposób wykorzystywane bez uprzedniej zgody Sprzedawcy lub innego uprawnionego podmiotu wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 5. Naruszenie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej przez Użytkownika rodzi odpowiedzialność na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 • 14. Ochrona danych osobowych, pliki cookies

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Sprzedawcę oraz informacje dotyczące stosowania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://sklep.heatpol.com.pl/polityka-prywatnosci-2/

 • 15. Postanowienia końcowe
 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez zapisanie jej na nośniku, pobranie w każdej chwili w pliku PDF lub poprzez wydrukowanie.
 2. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują „na przyszłość”, po upływie 14 dni od chwili publikacji zmienionej wersji Regulaminu na Stronie internetowej. Użytkownikom, którzy korzystają z Konta Użytkownika, Sprzedawca na 14 dni przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu przesyła na podany przez nich adres poczty elektronicznej informację o planowanych zmianach wraz z odnośnikiem do tekstu zmienionego Regulaminu. Wszystkie zamówienia potwierdzone przez Sprzedawcę przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązującego w dniu przyjęcia zamówienia. Użytkownik nie akceptując nowej treści Regulaminu, zobowiązuje się nie korzystać ze Strony internetowej oraz poinformować o tym Sprzedawcę. W takim przypadku umowy na świadczenie Usług elektronicznych na rzecz tego Użytkownika ulegają rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym. Korzystanie przez Użytkownika ze Strony internetowej po wprowadzeniu zmian lub modyfikacji Regulaminu jest równoznaczne z akceptacją zmienionego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, w tym do sporów powstałych w związku z umowami zawartymi na jego podstawie, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 4. W przypadku, gdy przepisy których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa obowiązującego w państwie członkowskim Unii Europejskiej miejsca zwykłego pobytu Konsumenta bądź Przedsiębiorcy-Konsumenta, są korzystniejsze dla Konsumenta bądź Przedsiębiorcy-Konsumenta niż postanowienia niniejszego Regulaminu, wtedy do umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu mają zastosowanie te przepisy, w zakresie, w jakim przyznają Konsumentowi bądź Przedsiębiorcy-Konsumentowi korzystniejszą ochronę. W pozostałym zakresie zastosowania mają postanowienia Regulaminu.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w majątku Użytkownika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedawcę usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Strony internetowej, a spowodowanych siłą wyższą, w szczególności w związku z działalnością terrorystyczną, katastrofami naturalnymi, nuklearnymi, epidemiami, pożarami bądź gwałtownymi zmianami warunków atmosferycznych, awariami, problemami technicznymi związanymi z transportem.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2021 roku. Archiwalna wersja regulaminu, obowiązująca dla umów zawartych do 01.04.2021 roku znajduje się pod linkiem https://sklep.heatpol.com.pl/wp-content/uploads/2021/04/Regulamin_sklepu_2020.pdf
 • No products in the cart.

Kontynuując korzystanie ze strony, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close