POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

WSTĘP

Szanujemy Państwa prywatność i pragniemy chronić Państwa dane osobowe. Aby dowiedzieć się więcej, prosimy zapoznać się z poniższym dokumentem, który wyjaśnia, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy oraz (w szczególnych okolicznościach) ujawniamy dane osobowe Użytkowników strony internetowej www.heatpol.com.pl. Dokument wyjaśnia także, jakie kroki powzięliśmy w celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danym osobowym.

Właścicielem Strony internetowej oraz administratorem Państwa danych osobowych jest Heatpol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Mnikowie, adres: Mników 322, 32-084 Morawica, KRS: 0000680908, REGON 367417320, NIP 9442255397, adres e-mail: sekretariat@heatpol.com.pl, tel. 012-423-60-65.

Definicje zawarte w § 2 Regulaminu Strony internetowej mają odpowiednie zastosowanie do niniejszej Polityki.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Państwa dane osobowe są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej: „RODO”) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.).

Zakres danych osobowych

Administrator może przetwarzać  następujące informacje (w tym dane osobowe) na Państwa temat:

 • Dane identyfikacyjne Użytkownika, których zakres różni się w zależności od zakresu współpracy. Jeśli Użytkownik:
 • korzysta z Konta Użytkownika, Administrator przetwarza następujące dane Użytkownika: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane rozliczeniowe (imię i nazwisko oraz/lub nazwa, adres, numer NIP), adres do wysyłki;
 • dokonuje zakupu Towarów w Sklepie internetowym: imię i nazwisko oraz/lub nazwa, adres, numer NIP, numer telefonu, adres e-mail;
 • jest odbiorcą marketingu, Administrator przetwarza następujące dane Użytkownika: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 • Logi serwera sieciowego. Administrator automatycznie gromadzi logi serwera sieciowego w przypadku odwiedzenia Strony internetowej. Serwer sieciowy automatycznie rozpoznaje niektóre informacje, takie jak adres IP Użytkownika, data i miejsce odwiedzenia Strony internetowej, witryna internetowa, z której Użytkownik wszedł na Stronę internetową, rodzaj używanej przeglądarki internetowej, rodzaj używanego systemu operacyjnego oraz nazwa domeny i adres operatora serwisu internetowego Użytkownika.
 • Adresy IP. Administrator może gromadzić informacje o adresie IP Użytkownika. Adresy IP wykorzystywane są jako część informacji zawartej w opisanych wyżej logach serwera sieciowego oraz dla celów technicznych.

Administrator nie gromadzi i nie przetwarza danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, przekonania polityczne, religijne lub filozoficzne, przynależność do organizacji związkowych oraz nie przetwarza danych dotyczących stanu zdrowia, życia seksualnego lub karalności. Szanujemy prywatność dzieci. Nie zbieramy świadomie informacji o dzieciach.

Cele przetwarzania

Do przetwarzania Państwa danych osobowych dochodzi w następujących celach:

 • przy zawieraniu umowy sprzedaży Towarów – w celu zawarcia i realizacji umowy, w tym w celu komunikacji związanej z realizacją zamówienia oraz w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z tej umowy;
 • przy założeniu Konta Użytkownika – w celu realizacji usługi Konto Użytkownika świadczonej drogą elektroniczną, w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży Towarów oraz w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy;
 • w celu marketingu bezpośredniego produktów, usług i wydarzeń Administratora, w tym w celu informowania o nowych produktach i usługach znajdujących się w naszej ofercie; możecie Państwo wyrejestrować się z otrzymywania e-maili w przyszłości, za wyjątkiem komunikacji dotyczącej złożonych przez Państwa zamówień na Towary;
 • w celach technicznych, aby Strona internetowa wyświetlała się w sposób poprawny, była stabilna i bezpieczna dla Użytkownika oraz umożliwiała Państwu szybkie odnajdywanie informacji, produktów i usług, a także w celu przesyłania Państwu informacji związanych z funkcjonowaniem Strony internetowej (jeśli okaże się to konieczne);
 • w przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu ze Strony internetowej przez Użytkownika w sposób niezgodny z prawem, Regulaminem lub niniejszą Polityką prywatności, Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika również w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika oraz ochrony swoich uzasadnionych praw i roszczeń.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w oparciu o obowiązującą podstawę prawną. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora jest:

 • W przypadku zawarcia i realizacji umowy sprzedaży Towaru: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – tj. przesłanka niezbędności do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą. Rozliczenia księgowe i rachunkowe, dokonywane w związku z realizacją umowy, odbywają się na podstawie przesłanki konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (wynikającego z przepisów prawa podatkowego i rachunkowości), o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Państwa dane osobowe mogą być również ewentualnie przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy, na podstawie przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, którą jest dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.
 • W przypadku zawarcia umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Konto Użytkownika: przesłanka niezbędności do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 • Administrator może także podejmować czynności związane z marketingiem bezpośrednim własnych produktów i usług na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest utrzymywanie relacji biznesowych i kontakt w sprawach bieżących, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – o ile są Państwo naszymi Klientami lub ich przedstawicielami. W pozostałych przypadkach, a także w zakresie, w jakim Administrator wykorzystuje w tym celu adres e-mail i numer telefonu – na podstawie uprzednio wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 • Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane gdy o ich udostępnienie zwraca się uprawniony organ państwowy. Podstawą prawną przetwarzania będzie wówczas przesłanka konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 • W przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika ze Strony internetowej w sposób niezgodny z prawem, Regulaminem lub niniejszą Polityką prywatności, Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika również w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika oraz ochrony swoich uzasadnionych praw i roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes polegający na ochronie uzasadnionych praw i roszczeń).

Obowiązek podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych może uniemożliwić Administratorowi zawarcie i realizację umowy sprzedaży Towarów, świadczenie usług elektronicznych, czy też prowadzenie działań marketingowych.

Czas przetwarzania

Państwa dane osobowe, przetwarzane przez Administratora w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży Towarów lub umowy o świadczenie Usług elektronicznych, będą co do zasady przetwarzane przez czas realizacji umowy. Jednakże dane mogą być przetwarzane po zakończeniu realizacji umowy, jeśli będzie to uzasadnione obowiązującymi przepisami prawa (np. dla celów podatkowych lub księgowych), a w niezbędnym zakresie dane mogą być przetwarzane do czasu wygaśnięcia wszelkich roszczeń związanych z zawartą umową. Następnie dane zostaną usunięte lub zanonimizowane.

Jeżeli jesteście Państwo odbiorcami marketingu, przetwarzamy Państwa dane osobowe przez okres ich przydatności do realizacji celu, do którego zostały zebrane, a w przypadku gdy postawą przetwarzania danych jest zgoda – do momentu jej wycofania. Zawsze kiedy podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest uprzednio udzielona przez Państwa zgoda, przetwarzamy Państwa dane nie dłużej niż do chwili wycofania tej zgody.

Udostępnianie danych podmiotom trzecim

Pragniemy zapewnić Państwu doskonałą obsługę oraz zaoferować duży asortyment towarów, dlatego też sprzedajemy produkty, a nie informacje. Nie sprzedajemy i w żaden inny sposób nie ujawniamy Państwa danych osobowych oraz informacji finansowych osobom trzecim, z wyjątkami opisanymi poniżej.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty, z którymi współpracujemy w celu wykonania świadczonych na Państwa rzecz usług lub realizacji zawartej umowy sprzedaży. Mogą to być: dostawcy zewnętrznych systemów wspierających naszą działalność; podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe, podatkowe i prawne; firmy kurierskie, którym ujawniamy dane niezbędne do dostarczenia Państwu zamówionych Towarów. Możemy także wymieniać się z podmiotami trzecimi informacjami, które nie stanowią danych osobowych, np. liczba odwiedzin na Stronie internetowej, bądź liczba zamówień danego dnia. Takie informacje w żaden sposób nie identyfikują Państwa jako użytkownika naszej Strony internetowej.

Pragniemy zapewnić, że przekazywanie danych podmiotom trzecim odbywa się zawsze zgodnie z prawem, na podstawie zawartej umowy, która wskazuje określone przez nas cele przetwarzania.

Profilowanie

Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania. Nie wykorzystujemy systemów informatycznych, które automatycznie podejmowałyby decyzje dotyczące Państwa danych osobowych. Decyzje i działania podejmowane są wyłącznie przez naszych pracowników.

Prawa osób, których dane dotyczą

Bez względu na podstawę prawną przetwarzania, przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo uzyskania kopii danych, a także prawo żądania sprostowania, a w niektórych sytuacjach również prawo do żądania usunięcia danych lub prawo do żądania ograniczenia przetwarzania.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), posiadają Państwo również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Gdy podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest uprzednio udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wypływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) lub na podstawie przesłanki niezbędności przetwarzania danych w celu realizacji zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), bądź jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, posiadają Państwo także prawo do przenoszenia danych.

Niezależnie od podstawy prawnej przetwarzania, w przypadku podejrzenia, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z RODO, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na niezgodne z prawem przetwarzanie Państwa danych osobowych.

 Zabezpieczenia danych osobowych

 • Miejsce, w którym przechowywane są Państwa dane osobowe, chronione jest zabezpieczeniami fizycznymi, informatycznymi oraz organizacyjnymi, mającymi na celu odpowiednią ochronę danych. Administrator nie ma jednak kontroli nad bezpieczeństwem wiadomości przesyłanych drogą elektroniczną od chwili ich wysłania przez Użytkownika, do chwili ich dotarcia do Administratora.
 • Dostęp do Państwa danych osobowych jest ograniczony. Tylko ci pracownicy, którzy potrzebują dostępu do Państwa danych osobowych w celu wykonania pracy, mogą ten dostęp uzyskać.
 • Strona internetowa została wyposażona w protokół SSL, który pozwala w bezpieczny
  i skuteczny sposób szyfrować dane przesyłane między Użytkownikiem a serwerem. Podstrony zawierające formularze danych osobowych automatycznie są przełączane na protokół https.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Cookies oraz inne technologie

Podobnie jak wiele innych stron internetowych, ta Strona internetowa również posiada cookies oraz web beacons, których celem jest przyspieszenie nawigacji strony, rozpoznanie Państwa jako użytkownika i Państwa uprawnień dostępu oraz pozyskanie informacji o sposobie korzystania ze Strony internetowej przez Użytkowników.

Cookies to małe kawałki informacji, które są przechowywane jako pliki tekstowe przez Państwa przeglądarkę internetową na twardym dysku komputera. Dzięki plikom cookies Użytkownik nie musi po raz kolejny wpisywać danych uprzednio wprowadzonych do serwisu, a urządzenie Użytkownika jest rozpoznawane przez serwis internetowy, przez co wyświetlanie serwisu dostosowuje się do indywidualnych potrzeb Użytkownika i wcześniej wybranych przez niego ustawień. Pliki cookies mogą być odczytywane przez systemy informatyczne Administratora (w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej) lub systemy informatyczne podmiotów trzecich (w celu wykorzystania na Stronie internetowej dodatkowych funkcji zapewnianych przez te podmioty).

Większość przeglądarek internetowych jest skonstruowana tak, aby mogły akceptować cookies. Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę tak by odrzucała cookies ze stron internetowych, bądź usuwała cookies z twardego dysku. W takim przypadku nie będziecie Państwo mogli użytkować niniejszej Strony internetowej w pełnym zakresie. Przy pierwszej wizycie na Stronie internetowej pojawia się komunikat na temat stosowanych plików cookies.

Cookies zawarte na Stronie internetowej w żaden sposób nie są w stanie przefiltrować twardego dysku Państwa komputera w celu zebrania poufnych informacji. Nasze cookies nie są narzędziami szpiegowskimi. Pliki cookies co do zasady nie spełniają definicji danych osobowych, jednakże niektóre informacje przechowywane w plikach cookies, w połączeniu z innymi informacjami o Użytkowniku, mogą stanowić dane osobowe w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

Na Stronie internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.

Web beacons asystują w dostarczaniu cookies i pomagają ustalić czy i ile razy dana strona była odwiedzana przez użytkowników. Dla przykładu, jakikolwiek elektroniczny obraz na tej stronie tj. baner reklamowy, może służyć jako web beacon.

Możemy użyć kampanii reklamowych osób trzecich w celu dopasowania zawartości strony do użytkowników. Te firmy mogą używać cookies oraz web beacons do zmierzenia efektywności reklam (tj. które strony internetowe są odwiedzane bądź jakie produkty kupowane i w jakich ilościach). Jakiekolwiek informacje, które podmioty trzecie zbierają za pomocą cookies i web beacons nie są powiązane z żadnymi danymi osobowymi zbieranymi przez nas.

Pliki logowania

Podobnie jak w przypadku innych stron internetowych, serwer niniejszej Strony internetowej automatycznie rozpoznaje internetowy URL, z którego uzyskujesz dostęp do tej strony. Możemy także zarejestrować Twój adres IP, informację o dostawcy usługi, datę oraz czas dla administracji systemu, weryfikacji zamówienia, marketingu wewnętrznego oraz dla celów rozwiązywania problemów. (Adres IP może wskazywać miejsce Twojego komputera w sieci).

Wykorzystywanie plików cookies

Pliki cookies są wykorzystywane do przechowywania informacji o sesji użytkownika (tj. o adresie IP, z którego łączy się Użytkownik ze Stroną internetową, czasie połączenia oraz innych parametrach technicznych połączenia). Informacje generowane przez pliki cookies, w tym adres IP, mogą być przekazywane przez Administratora na rzecz Google oraz na rzecz innych podmiotów trzecich.

W szczególności Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu:

 • dopasowania zawartości Strony internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości. Analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu, statystyki stosuje się też do oceny popularności Strony internetowej;
 • utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu do Konta Użytkownika), dzięki której Użytkownik nie musi ponownie wpisywać loginu i hasła na każdej podstronie;
 • określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google. Strona internetowa wykorzystuje narzędzie remarketingu oraz listy podobnych odbiorców, które udostępnia Google.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze Strony internetowej. Wszelkie niepokojące zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji i danych należy zgłaszać na adres e-mail: sekretariat@heatpol.com.pl.
 • W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: sekretariat@heatpol.com.pl.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce.
 • No products in the cart.

Kontynuując korzystanie ze strony, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close